Verdal og Levanger - Sentralt på Innherred - Midt i Trøndelag

Verdal

Verdal er en kommune i Trøndelag fylke. Kommunen ligger øst for den indre del av Trondheimsfjorden. Verdal har form som en trekant med én side langs den 50 km lange grenselinjen mot Sverige og motstående hjørne i den korte kyststripen mot fjorden. Kommunen grenser i sør til Levanger og Meråker, i nord til Steinkjer og Snåsa, og i nordvest til Inderøy. Kommunen har aldri hatt grenseendringer. Siden 1998 har kommunesenteret Verdalsøra hatt bystatus.

Natur

KartAv KF/Store norske leksikon ※.Lisens: Begrenset gjenbruk
Verdal er også en fremragende jordbrukskommune.Lars Mæhlum.Lisens: Begrenset gjenbruk

Midt gjennom bygda renner Verdalselva, som 15 km fra fjorden deler seg i Helgåa mot nordøst og Inna mot sørøst. Sør for Verdalselvas utløp i fjorden er lagt opp store løsmasser på Verdalsøra og Rinnleiret, og i lavlandet innover fra fjorden og i de brede dalene ligger mektige leiravsetninger opp til ca. 200 moh. Flere steder er det gått store leirras, blant annet det store Verdalsraset i 1893. Lenger inne blir Inndalen og Helgådalen trangere med mange mindre sidedaler, og mellom dalene ligger fjellområder med topper opptil 800–1100 moh. Store områder ligger her over skoggrensen. Høyest er Løysmundhatten i Skjækerfjella i nordøst (1090 moh.). Berggrunnen er i nord gneis, ellers skifer hvor det i øst stikker opp gabbro.

Deler av Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark ligger i Verdal. Ørin naturreservat i Verdalsøra er et våtmarksområde med Ramsar-status, opprettet i 1993.

Bosetning

Verdal har hatt en jevn befolkningsvekst siden andre verdenskrig, særlig stigende i 1970-årene. I tiårsperioden 1996–2006 økte kommunens folketall med 1,1 prosent, det samme som i fylket som helhet. I perioden 2010–2018 var veksten i folketallet 5,1 prosent, mot 8,7 prosent vekst i Trøndelag som helhet.

Bosetningen ligger tett i lavlandet ved kysten, på østsiden av Leksdalsvatnet, i den brede Verdalen og de nedre deler av Inndalen og Helgådalen. Lenger inne i dalene ligger spredte bosetninger. Ved Verdalselvas utløp ligger tettstedet og administrasjonssenteret Verdalsøra (8200 innbyggere i 2017). Andre tettsteder i kommunen er Lysthaugen (312 innb.), Trones (388 innb.), Forbregd/Lein (837 innb.) og Vuku (234 innb.).

Næringsliv

Verdal Industripark på Ørin.Verdal Industripark.Lisens: Begrenset gjenbruk

På leiravsetningene ligger noen av de beste jordbruksarealene i Trøndelag, og Verdal er en av de største jordbrukskommunene i fylket, med korndyrking og storfe-, svine- og sauehold. Av skogarealene eier Verdalsbruket en betydelig del, og store deler er statsalmenning. Skogsavvirkningen var 33 293 m³ i 2018.

Men selv om Verdal er en betydelig jordbrukskommune, er den i dag først og fremst en industrikommune. Verdalsøra har en moderne havn som kan ta imot store, dyptgående skip. I direkte tilknytning til havneområdet er det et industriområde på omtrent 900 dekar. Her ligger blant annet Aker-eide Kværner Verdal, som produserer oljerigger og andre konstruksjoner til oljeindustrien. Verdal Industripark alene omfatter omkring 165 bedrifter med til sammen 3100 ansatte (2014). Industrien omfatter ellers sagbruk, sementfabrikk, mølle, kornsilo og meieri.

Samferdsel

Verdal. Minnesmerke over de omkomne etter det store Verdalsraset i 1893 står på Lysthaugen, øst for Vinne. Administrasjonssenteret Verdalsøra i bakgrunnen. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.VerdalAv Ukjent/NTB Scanpix ※.Lisens: Begrenset gjenbruk

Gjennom Verdalsøra går E 6 og Nordlandsbanen. Fra Verdalsøra går Rv. 72 opp Inndalen og over til Sverige. Ved vegen ligger De verdalske befestninger.

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

På Verdalsøra er det meste av kommunens forretnings- og servicevirksomheter samlet. Her ligger også Verdal videregående skole og Bakketun folkehøgskole (Normisjon). Verdal har ti kommunale grunnskoler.

Skuespillerutdanningen ved Nord universitet i Verdal er en av tre offentlige teaterhøgskoler i Norge.

Verdal hører til Trøndelag politidistrikt, Inntrøndelag tingrett og Frostating lagmannsrett.

Kommunen har vært med i Innherred samkommune sammen med Levanger.

Verdal kommune tilsvarer de fire soknene Stiklestad, Vera, Vinne og Vuku i Stiklestad prosti (Nidaros bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Verdal til Stjør- og Værdalen fogderi i Nordre Trondhjems amt.

Delområder og grunnkretser i Verdal

For statistiske formål er Verdal kommune (per 2016) inndelt i seks delområder med til sammen 37 grunnkretser:

  • Ørmelen: Ørin, Ørmelen 1, Ørmelen 2, Ørmelen 3, Ørmelen 4
  • Verdalsøra: Verdalsøra nord, Verdalsøra syd, Verdalsøra øst, Mikvold-Frydenlund, Haug
  • Sjøbygda: Ydse, Trones, Sjøbygda, Volhaugen
  • Stiklestad: Vist, Forbregd, Stiklestad, Raset, Jermstad, Sør-Leksdal, Nord-Leksdal
  • Vinne og Ness: Stamphusmyra-Fætten, Brannan, Berg, Molberg, Vinne, Ness
  • Øvre Verdal: Reppe, Vuku, Ulvilla, Volden, Bjartan, Kleppen, Sul, Dillan, Inndal, Levring

Historikk og kultur

Verdals største turistattraksjon er Stiklestad med kirken fra 1100-tallet og Olavsstøtten fra 1805. Her ligger også Stiklestad nasjonale kultursenter og Stiklestad museum. Årlig arrangeres friluftsforestillingen Spelet om Heilag Olav til minne om Slaget på Stiklestad, under olsokfeiringen. Olskjelda, eller Olavskilden ved Sul, er et annet minne om Olav den helliges ferd gjennom dalen. Stiklestad Nasjonale Kultursenter har nasjonalt ansvar for forvaltningen og formidlingen av den såkalte Olavsarven.

Hellemsmarka er et stort fortidsminneområde, tilrettelagt med kultursti. I Hellemsmarka gravfelt er det registrert 80 gravhauger. Ellers er et stort antall gravhauger påvist i og rundt Stiklestad og Vinne. Ved Haug mener man å ha funnet rester av en 30–35 meter lang høvdinghall. Det eldste spor av mennesker i Verdal er funnet på Hallem; en elghornhakke som er 7–8000 år gammel.

Verdal har 4 menighetskirker: Stiklestad kirke fra 1180 med 400 plasser, Vera kirke (kapell), langkirke i tømmer fra 1899 med 75 plasser, Vinne kirke, åttekantet kirke i tømmer fra 1814 med 180 plasser og Vuku kirke, langkirke i tømmer fra 1654 med 200 plasser. Vuku kirke og Vinne kirke er begge dekorert av den svenske kirkemaler Erik af Valne.

På Stiklestad befinner seg det katolske St. Olavs kapell, som ble innviet ved 900-års jubileet for slaget på Stiklestad, 29. juli 1930.

Kommunevåpen

Våpenet (godkjent 1972) har et utbøyd og tilspisset gull kors mot en rød bakgrunn; motivet er hentet fra et antemensale fra ca. 1300. Kommuneblomst/-plante; Tindved

Navnet. Første ledd er et gammelt navn på Verdalselva, Ver, ‘stille, rolig’.

Eksterne lenker

Kilde: Thorsnæs, Geir & Rosvold, Knut A. (2020, 3. januar). Verdal. I Store norske leksikon. Hentet 13. april 2020 fra https://snl.no/Verdal

Rull til toppen