Verdal og Levanger - Sentralt på Innherred - Midt i Trøndelag

Stiklestad skal beskyttes!

Stiklestad skal beskyttes!

Dette var beskjeden de allierte styrkene hadde med seg da andre verdenskrig nærmet seg slutten. I Italia hadde britene ødelagt en rekke historiske minnesmerker og bygninger under kampene. Det ble sterkt kritisert og førte til at president Roosewelt satte ned en komite (Robertscommission 1943-45: American Commission for the Protection and Salvage of Artistic and Historic Monuments in War Areas) som skulle utrede hvilke historiske minnesmerker og steder som skulle beskyttes i Europa og Asia ved krigshandlinger mellom de allierte og tyskerne/japanerne.

Kommisjonen for beskyttelse av historiske steder i krigsområder

Robertskomisjonen engasjerte over 400 ledende kultur- og museumspersoner + militære eksperter fra USA og Europa til å velge ut det som amerikanerne ville beskytte. Ideen vokste fram under første del av krigen fordi man etterhvert forsto at krigen kunne komme til å skade europeiske kunstverk, steder og gjenstander av stor verdi

Kommisjonen ble opprettet av president Rooseweldt 20. august 1943 og opererte helt til 30. juni 1946. For å lette kontakten med krigsdepartementet fikk kommisjonen hovedkvarteret i Nasjonalgalleriet i Washington med et underkontor ved den amerikanske ambassaden i London. Høyesterettsjustitiarius Owen J. Roberts ble leder, derav navnet Robertskommisjonen. Alle i kommisjonen ble oppnevnt for 3 år. De fikk ingen lønn, men hadde en bevilgning direkte fra Kongressen til å dekke utgifter. De opprettet 7 underkomiteer og hadde i løpet av tiden de fungerte mange møter og mye kommunikasjon med telefon, telegraf eller brev. De produserte også en håndbok for hvert enkelt land kart og beskrivelse av de steder som skulle beskyttes.

Sigrid Unset fikk spesialoppdrag

Sigrid Undset, som hadde flyktet til USA i begynnelsen av krigen, fikk personlig det hemmelige oppdraget av Elenore Roosewelt med forespørsel om å bli medlem av kommisjonen og ha et spesielt ansvar for å velge ut de steder i Norge som skulle beskyttes. Oppdraget var hemmelig fordi dersom tyskerne fikk tak i opplysningene så kunne de ødelegge eller eventuelt søke tilflukt på disse stedene. Først i 1975 ble dokumentene deklassifisert, men selv i dag er denne delen av krigshistorien lite kjent.

Stiklestad på eksklusiv liste

Stiklestad skulle beskyttes, samt trehusbyen Levanger. Komiteen diskuterte om Levanger skulle stå på lista eller ikke, for i et arbeidsnotat er det anmerket at det på Levanger er ingenting av verdi som de allierte trengte å beskytte! Håndboken for beskyttelse av steder i Norge har en fylkesvis oversikt og omfatter mange kjente steder landet over.

Stiklestad havnet på den eksklusive listen over steder som skulle beskyttes sammen med andre steder i Norge, men også sammen med Det Sixtinske Kapell i Vatikanet, Rembrandts malerier, templer i Kyoto og andre verdenskjente steder eller kunstverk.

På grunn av hemmeligholdet er det få som har visst om dette i Norge.  Ingen av de norske biografiene om Sigrid Unset nevner det, de har bare med at Sigrid Unset var sterkt antinazistisk og at hun jobbet med informasjon i USA, men ikke hva det var. Etter krigen fikk hun en æresmedalje av Fortidsminneforeningen. Det er grunn til å tro at de som stod bak tildelingen viste om hennes krigsinnsats for å redde verdifulle steder i Norge fra bombing eller andre krigshandlinger.

General Dwight D Eisenhower gir kort tid før innovasjonen i Normandie ut ordre til alle avdelinger på land, sjø og luft hvilke steder i Europa som skal beskyttes

Verdenskrigen nærmet seg slutten og 26. mai 1944 gikk følgende hemmelige ordre ut fra General Dwight D Eisenhower, US Army til alle amerikanske enheter inkludert de allierte:

  1. Shortly we will be fighting our way across the Continent of Europe in battles designed to preserve our civilization. Inevitably, in the path of our advance will be found historical monuments and cultural centers which symbolize to the world all that we are fighting to preserve.
  2. It is the responsibility of every commander to protect and respect these symbols whenever possible.

Stiklestad stod på lista over de kulturelle senter som skulle beskyttes. Det var neppe et folkemuseum på Stiklestad Roberts-kommisjonen ville beskytte, de hadde nok tanker om at Stiklestad hadde og skulle få en større nasjonal verdi.

Spennende historisk dokument med aktualitet i dag!

Ordren fra General Dwight D Eisenhower
Håndboka over de steder som skulle bevares i Nord-Trøndelag
Rull til toppen